Algemene voorwaarden

O.l.vr ter duinenlaan 8 
4641 HE Ossendrecht 
+31 (0)6 288 10 980 | info@kraampakket-online.nl
www.mauritsborduur.nl | www.kraampakket-online.nl 

Kamer van Koophandel : 20077362
BTW nr. : NL818044974B01

Artikel 1: Definities en Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Maurits Borduur Service, gevestigd te Ossendrecht, zijn deze Algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de webshop van kraampakket-online.nl. Op verzoek zenden wij u een digitaal exemplaar. 

1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 

1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Maurits Borduur Service worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. 

1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Maurits Borduur Service worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Maurits Borduur Service ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.6 Maurits Borduur Service behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. 

1.7 Door het gebruik van de internetsite van Maurits Borduur Service (www.mauritsborduur.nl en www.kraampakket-online.nl) en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. 

1.8 Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Maurits Borduur Service zijn vrijblijvend en Maurits Borduur Service behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Maurits Borduur Service. Maurits Borduur Service is gerechtigd zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Maurits Borduur Service dit mede binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst van de bestelling.   

Artikel 3. Prijzen 
3.1 Alle bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief kosten van verpakking en BTW. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. 

3.2 Maurits Borduur Service kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

3.3 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland die per pakketpost worden verstuurd zijn voor rekening van de consument. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land.

3.4 Verzekerde of aangetekende verzending is mogelijk tegen meerprijs. Zoekgeraakte en/of beschadigde zendingen worden niet door ons vergoed. Om dit te voorkomen kunnen wij tegen meerprijs uw artikel aangetekend versturen, hiervoor dient u telefonisch contact op te nemen met Maurits Borduur Service.


Artikel 4. Betalingen
4.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf door; 

a) iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank of ING (postbank), kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internet bankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. De transactiekosten zijn voor rekening van Maurits Borduur Service.

b) Contant bij afhalen order; Op afspraak kan de bestelling tegen contante betaling worden opgehaald. 

4.2 De bestelling wordt vervolgens uitgevoerd zodra de betaling door Maurits Borduur Service is ontvangen. Met andere woorden, slechts bij vooruitbetaling worden artikelen door Maurits Borduur Service verwerkt.


Artikel 5. Levering
5.1 Maurits Borduur Service streeft ernaar om bestellingen binnen 24 uur na ontvangst van de betaling af te leveren. Hiertoe is Maurits Borduur Service echter niet verplicht. Maurits Borduur Service is gerechtigd om bestellingen in delen te leveren.

5.2 De uiterste leveringstermijn is 14 (veertien) dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan Maurits Borduur Service kan worden toegerekend. Levering geschiedt via PostNL aan het door u opgegeven adres. Bij verzending van uw bestelling wordt de verzending onmiddellijk per e-mail aan u bevestigd. Indien u uw bestelling niet binnen een redelijke termijn (circa 4 werkdagen) heeft ontvangen, verzoeken wij u ons dit per omgaande, doch uiterlijk binnen 2 (twee) werkdagen, per e-mail te melden. Reclames, welke na deze periode worden gedaan, zullen niet in behandeling worden genomen.

5.3 Voor levering, buiten Nederland, aan landen binnen Europa wordt een extra levertijd van circa 5 (vijf) werkdagen gehanteerd. 

5.4 De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

5.5 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk binnen drie (3) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Maurits Borduur Service zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen.

5.6 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.

5.7 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Artikel 6. Garantie 
6.1 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Maurits Borduur Service worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.

6.2 Voorzover we u een verkoopgarantie verstrekken, gelden de bepalingen uit de garantievoorwaarden die bij het geleverde artikel gevoegd zijn. Garantieaanspraken gelden binnen het kader van wettelijke aanspraken en rechten. Mocht een bepaald artikel niet leverbaar zijn, dan sturen we u in bepaalde gevallen een in prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel (vervangend artikel). Wij garanderen, dat we u onverwijld op de hoogte brengen van het niet voorradig zijn en de maatregelen die wij in dezen nemen. 

6.3 Fabrieksgarantie; Mocht een artikel binnen de fabrieksgarantie van de leverancier vallen, dan kunt u contact opnemen met Maurits Borduur Service. Wij schakelen de leverancier in, die vervolgens onder zijn voorwaarden zal bepalen of het artikel gerepareerd wordt of vervangen wordt.

6.4 Vervanging; Als Maurits Borduur Service besluit tot vervanging en u een geheel nieuw artikel aanbiedt, dan wordt een gebruikelijk percentage als afschrijvingskosten/gebruikskosten in rekening gebracht. Als het te repareren of te vervangen artikel door u wordt verzonden moet het van een deugdelijke verpakking zijn voorzien: het beste is natuurlijk de originele verpakking.

6.5 Deze garantie is niet van toepassing indien:
-  het artikel bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade; 
-  wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht; 
-  sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik; 
-  het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; 
-  sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.; 
-  Maurits Borduur Service niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek;
-  indien het artikel reeds is geborduurd (zie ook artikel. 7 herroepingsrecht);


Artikel 7. Herroepingsrecht
7.1 Alle gepersonaliseerde artikelen die geleverd worden door Maurits Borduur Service zijn uitgesloten van het herroepingsrecht en worden niet geaccepteerd als retour.


7.2 Onder gepersonaliseerde artikelen (product op maat) wordt verstaan: de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.'Dit betekend dat een artikel waarop een naam of logo geborduurd is, een op maat gemaakt product is. Het product wordt niet standaard met die naam (of logo) aangeboden. Het product wordt dermate op maat gemaakt, dat de kans nihil is dat er een andere klant is die precies datzelfde product (met die naam) wil kopen. 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen u op grond van enige overeenkomst(en) aan Maurits Borduur Service verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 9. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
9.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Maurits Borduur Service geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 

9.2 Maurits Borduur Service garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Maurits Borduur Service geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.


Artikel 10. Klachten en reclames  
10.1 Zodra het artikel door u is ontvangen, heeft u de plicht te controleren of het artikel aan de overeenkomst beantwoord. Indien dit niet het geval is, dient u Maurits Borduur Service daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, per e-mail en gemotiveerd kennis te geven. 

10.2 De artikelen dienen te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het artikel, indien u kiest of heeft gekozen voor een afwijkende wasmethode, zal uw klacht te aller tijde ongegrond worden verklaard. 

10.3 Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 7 (zeven) werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Deze garantie vervalt wanneer; 
a.) kleding gedragen en gewassen is;
b.) u zelf heeft getracht het gebrek te herstellen;
c.) u de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd;


Artikel 11. Annulering van uw bestelling
Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen twaalf (12) uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd mits het artikel nog niet verwerkt is (in productie is genomen). Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@mauritsborduur.nl. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Maurits Borduur Service het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen. 

Artikel 12. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Maurits Borduur Service, dan wel tussen Maurits Borduur Service en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Maurits Borduur Service, is Maurits Borduur Service niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Maurits Borduur Service. 


Artikel 13. Afbeeldingen en specificaties
13.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc., gegevens betreffende afmetingen en kleuren etc. op de internetsite van Maurits Borduur Service, gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

13.2 Copyright; Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Maurits Borduur Service. 


Artikel 14. Gegevensbeheer/Privacy
14.1 Indien u bij Maurits Borduur Service een bestelling plaatst, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Maurits Borduur Service. Maurits Borduur Service houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 

14.2 Maurits Borduur Service respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Uw gegevens kunnen alleen door Maurits Borduur Service worden gebruikt om u te informeren over nieuwe aanbiedingen en producten of anderszins voor u relevante informatie. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. 


Artikel 15. Aansprakelijkheid
15.1 Maurits Borduur Service is niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.

15.2 In geen geval kan Maurits Borduur Service aansprakelijk worden gesteld of verantwoordelijk worden gehouden voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door gebruik van deze website inclusief problemen ontstaan tussen consument en verkoper. 

15.3 Maurits Borduur Service is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Maurits Borduur Service. Maurits Borduur Service is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 

15.4 Indien Maurits Borduur Service, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt. 

Artikel 16. Overmacht
16.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Maurits Borduur Service in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk of per e-mail aan u mee te delen en zulks zonder dat Maurits Borduur Service gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

16.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Maurits Borduur Service kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard:
-  zullen overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven, 
-  zullen Maurits Borduur Service en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. 

17.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Ossendrecht, januari 2018

© 2021 - 2023 kraampakket-online.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel